Menü
Sepetiniz

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

TESCİL EDİLEMEYECEK ADLAR VE İŞARETLER
Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescili kapsamında tescil edilemeyecek bazı adlar ve işaretler bulunmaktadır. Bu kapsamda aşağıda sayılanlar coğrafi işaret olarak tescil edilemez:
· Menşe adı veya mahreç işareti tanımlarına uymayan adlar.
· Ürünlerin öz adı olmuş adlar.
· Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki tür ve çeşitleri, hayvan ırkları veya
   benzeri adlar.
· Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı adlar.
· Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu
    yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan
    adlar.
· Tescilli veya başvurusu yapılmış bir coğrafi işaret ile tamamen veya kısmen eş sesli olan ve tüketiciyi
    yanıltabilecek adlar.

Aşağıda sayılanlar ise geleneksel ürün adı olarak tescil edilmez:
 · Geleneksel ürün adı olma şartlarından en az birini yerini getirmeyen adlar.
 · Ürünün genel özelliğini ifade eden adlar.
 · Ürünün niteliği konusunda halkı yanıltabilecek adlar.
 · Kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı adlar.
 · Yabancı ülke kaynaklı başvurularda kanunda belirtilen şartları taşıyan kişiler tarafından başvurusu   
     yapılmış olmasına rağmen kendi ülkesinde korunmayan, koruması sona eren veya kullanılmayan
     adlar.

Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinin 22.06.2006 tarih, 2004 Esas, 2006/409 sayılı kararının Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 25.10.2007 tarih, 2006/10285 Esas, 2007/13398 sayılı kararı ile onaylanarak kesinleşen kararında; bir hayvanın ırk özelliklerinin coğrafi işaret tesciline konu edilemeyeceği, zira hayvana ırk özelliklerini veren yöre, alan ve bölgeye özgü toprak, iklim yapısı, su gibi doğa ve bu coğrafyada üretim yapan üreticilerin bu üretimi yaparken kullandıkları örf ve adet gibi beşeri unsurlar değil hayvanın genleri olduğu, yeni geliştirilen hayvan ırk, tip, hat ve hibritleri ile Türkiye yerli hayvan ırklarının tescili konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının görevli olduğu, dolayısıyla Kangal Türk Çoban Köpeğinin ırk özelliklerinin ve soyunun coğrafi işaret olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tutulan coğrafi işaret siciline değil Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde tutulan hayvan soylarının tesciline ilişkin soy kütüğüne tescil edilmesi gerektiği hükme bağlanarak 52 sayı ile tescilli Kangal Türk Çoban Köpeği isimli coğrafi işaretin hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verildiğinden hayvan soyları ve ırklarına ilişkin adlandırmalar coğrafi işaret olarak tescil edilememektedir.


Kimler başvuru yapabilir?

 • Üretici grupları
 • Ürünle ilgili kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını koruyan dernekler, vakıflar, kooperatifler
 • Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Ürünün tek bir üreticisi olması halinde bunu kanıtlamak şartıyla tek üretici.


TANIMLAR:
Üretici: Tarım ürünlerini, gıda maddelerini, madenleri, el sanatları ve sanayi ürünlerini üreten/işleyen/tedarik zincirinde yer alarak ürünün tescile konu özelliklerini etkileyen bir işlem yapan kişi

Üretici grubu: Kanuni oluşumuna/bileşimine bakılmaksızın aynı ürünün üreticilerinden oluşan birlik

 (6769 Sayılı SMK Madde 36)

Coğrafi işaret başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Coğrafi işaret başvurusu TÜRKPATENT elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden yapılmalıdır (e-devlet üzerinden yapılan talep).

EPATS'a girilecek veriler Kanunda belirtilen coğrafi işaret başvuru şartlarını kapsamaktadır. Bunlar;  

 • Başvurunu yapanın kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Coğrafi işaretin menşe adı veya mahreç işaretlerinden hangisine uygun olduğuna ilişkin açıklama
 • Ürün grubuna ilişkin bilgi
 • Coğrafi işaret tanımına uygunluğu kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Coğrafi alana ilişkin bilgi
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler,
 • Üretim metoduna ve varsa söz konusu ürüne özelliğini veren yerel üretim teknikleri ile usul ve adetlere ilişkin bilgi ve belgeler
 • Coğrafi işaret tanımı kapsamında coğrafi işaret tesciline konu olan ürünün niteliğinin, ününün veya diğer özelliklerinin söz konusu coğrafi alan ile bağlantısını kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Ürünün söz konusu coğrafi alandaki tarihsel geçmişine ilişkin bilgi ve belgeler
 • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler ve örnek denetim tutanağı
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler
 • Başvuru ücreti


Geleneksel ürün adı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?
Geleneksel ürün adı başvurusu TÜRKPATENT elektronik başvuru sistemi (EPATS) üzerinden yapılmalıdır (e-devlet üzerinden yapılan talep).

EPATS'a girilecek veriler Kanunda belirtilen geleneksel ürün adı başvuru şartlarını kapsamaktadır. Bunlar;  

 • Başvurunu yapanın kimliğine ilişkin bilgiler,
 • Ürün adı ve grubuna ilişkin bilgi
 • Geleneksel ürün adı tanımına uygunluğu kanıtlayan bilgi ve belgeler
 • Ürünün tanımı, ürünün ve gerekiyorsa hammaddesinin fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik ve duyusal özelliklerini açıklayan bilgi ve belgeler,
 • Ürün içeriğinde yer alan hammadde ve diğer bileşenlerin özellikleriyle birlikte ürün karakteristiğini işaret eden ürün hazırlama tekniklerinin de açıklandığı üretim metodu tanımı
 • Denetim biçimini ayrıntılı olarak açıklayan bilgi ve belgeler ve örnek denetim tutanağı
 • Coğrafi işaretin kullanım biçimi ve varsa etiketleme ve ambalajlama usullerini açıklayan bilgiler
 • Başvuru ücreti