Menü
Sepetiniz

DENETİM NASIL YAPILIR?

Denetim nedir?
Coğrafi işaretlerin ve geleneksel ürün adlarının kullanımının denetimi; tescilli coğrafi işaretleri ve geleneksel ürün adlarını taşıyan ürünlerin üretimi, piyasaya arzı veya dağıtımı aşamalarında veya ürün piyasada iken kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunun denetimine ilişkin her türlü faaliyeti kapsar (6769 Sayılı SMK Madde 49).

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarım ve gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımının tescilde belirtilen özelliklere uygunluğunu denetler (5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Madde 23).

Denetim nasıl yapılır?

Tescilde belirtilen denetim sıklığı göz önünde bulundurularak denetim mercii tarafından denetim planı oluşturulur. Denetim, Kurum tarafından yeterliliği onaylanan Sicilde kayıtlı denetim mercii tarafından yerine getirilir. Denetim merciinin objektif olması, denetimleri yapmak için yetkin ve yeterli sayıda personele, gerekli kaynağa ve donanıma sahip olması gerekir.
* Denetim raporları tescil ettiren tarafından Türk Patent ve Marka Kurumuna yılda 1 defa sunulur.
* Denetim mercii, amblemin kullanımını da denetler.
 Tescil ettiren, denetime esas teşkil etmek üzere tescilli coğrafi işareti veya geleneksel ürün adını taşıyan ürünlerin üreticilerinin ve pazarlamasında faaliyet gösterenlerin listesini tutar.
Tescil ettiren bu listeyi, talep edildiğinde Türk Patent ve Marka Kurumuna ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gönderir.


Denetim işlemleri ve raporlama için yol göstermesi bakımından aşağıdaki kılavuz ile örnek form ve tutanaklardan faydalanılabilir.
 

 
Denetim tutanakları nasıl hazırlanır?
Her bir denetlenen için ayrı bir tutanak hazırlanır. Tutanak aşağıdaki hususları kapsar:

* Denetlenenin kimlik ve iletişim bilgisi, birden fazla adreste üretim veya pazarlama yapılıyorsa ilgili yerlerin adresleri.
* Denetim merciinde bulunanlar ile denetlenen yerin sorumlusunun kimlik bilgileri ve imzaları.
* Denetim tarihi ve denetlenen ürüne ilişkin miktar, parti numarası ve benzeri bilgiler.
Denetimin etkin bir şekilde yapılabilmesi için varsa denetlenenin hazır bulundurması gereken ek bilgi ve belgeler.
Tescil belgesi bilgileri esas alınmak üzere denetlenen özellikler ve bu özelliklerin uygun bulunup bulunmadığı.
* Uygun bulunmayan kullanımlar için alınması gereken tedbirler ve bu kapsamda yeni bir denetim öngörülmüşse buna ilişkin detaylar.

TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLER 
Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesinde; ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre, 6502 sayılı Kanun´un 61 inci madde hükümlerine aykırı reklamları durdurma ve/veya aynı yöntemle düzeltme ve/veya para cezası veya gerekli görülen hallerde üç aya kadar tedbiren durdurma cezası verme hususlarında görevli bir Reklam Kurulu oluşturulmuştur.
 
Reklam Kurulu kararları Ticaret Bakanlığı’nca uygulanır ve tüketicilerin bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla Bakanlıkça açıklanır.
 

Reklam Kuruluna nasıl başvuru yapılır?
Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu Başkanlığı'na, tüketicileri aldatıcı veya ilgili mevzuata aykırı ticari reklamlar ile ilgili olarak;

Tüketiciler
* Kurum ve Kuruluşları
Rakip Firmalar  
başvuruda bulunabileceği gibi, Reklam Kurulu Başkanlığınca re'sen inceleme de başlatılabilir.
 
* Kurul'a başvurular yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılır. Başvuru sahibi gerçek kişinin adı, soyadı ile T.C. kimlik numarası ve adresini, tüzel kişinin ise unvanı ve adresini içermeyen başvurular Kurulca değerlendirmeye alınmaz.
* Ticari reklama ilişkin başvurularda şikayet edilen reklamın yayınlandığı mecra, tarih, şikayetin konusu gibi belirleyici hususlara; haksız ticari uygulamaya ilişkin başvurularda ise şikayetle ilgili bilgi ve belgelere yer verilir.
* Şikayet edilen reklamın, yazılı ya da basılı olanlarının asılları dilekçesine eklenir. Eklenecek nitelikte olmayanların görüntüleri başvuru sahibi tarafından sağlanır.

Bu başvuru yaşanan kişisel uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaz, sadece şikayete konu reklam veya haksız ticari uygulamaya ilişkin karar verilir.

Reklam Kurulu Başvuruları artık e-devlet üzerinden aşağıdaki linkten online yapılabilmektedir. 
Reklam ve Haksız Ticari Uygulama Şikayeti